Thông báo

Đã có điểm lần 2 môn: NM Công nghệ phần mềm, Quản trị CSDL; Lần 1: Lập trình window.

Nếu anh/chị nào cần gấp thì lên phòng gặp tôi để photo lại.

Advertisements

Lịch học Môn Nhập môn quản trị kinh doanh

Đợt 1: Từ 15-17/6/2012

Đợt 2: Từ 24-25/6/2012

Đề nghị anh/chị sắp xếp thời gian và công việc tham gia học tập đầy đủ.

Bảng điểm tổng hợp

Mời các bạn sinh viên xem bản điểm tổng hợp mới.

Lich hoc va hoc phi hoc ky X

1. Lich hoc HK X:

– Phan tich thiet ke HTTT : Tu 11/5/2012 – 03/6/2012

– NM quan tri kinh doanh: Tu 22/6/2012 – 01/7/2012

– Lap trinh ung dung Java: Tu 20/7/2012 – 12/8/2012

2. Hoc phi HK X:

– Muc thu hoc phi HK X: 3.000.000 dong

– Thoi gian nop hoc phi: Den het ngay 20/7/2012

– Ghi chu: Sinh vien dong hoc phi vao buoi sang tu thu 2 den thu 6 hang tuan.

Dự kiến kế hoạch học kỳ 3 năm học 2011 – 2012

TCTinh_DU KIEN KH GD 2011-2012 HK3

Lich hoc mon Lap trinh ung dung quan ly 1

Ngay 06,07,08/04/2012: Ly thuyet

Ngay 14,15/04/2012: Thuc hanh

Ngay 21,22/04/2012: Ly thuyet

Ngay 05,06/05/2012: Thuc hanh

Lich thi K07, 08 Ca Mau

Ngày 25/03/2012 (Sáng-ca1) : Những NLCB của CN ML (trả nợ)

Ngày 25/03/2012 (Sáng-ca2): Cấu trúc DL và GT (Trả nợ K07)

Ngày 25/03/2012 (Chiều- ca1): Nhập môn kế toán tài chính

Ngày 25/03/2012 (Chiều-ca2): Hệ điều hành (trả nợ K07)

Lưu ý: Sinh viên phải hoàn tất học phí mới được dự thi.